SJC Group
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Admin ขาย / พนักงานขาย
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ ธุรกิจการก่อสร้าง, คอนกรีต, อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบุติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
4. ถ้ามีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เงินเดือนตามแต่ตกลง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์ ธุรกิจก่อสร้าง, คอนกรีต, อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลฯ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. จบปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 21 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้
6. หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
SJC Group