ความเป็นมาขององค์กร / Corporate  Background 

40 กว่าปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ที่คุณสุรชัย สื่อประเสริฐสุข ได้ก่อตั้งธุรกิจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห่งหนึ่งขึ้นในจังหวัดชลบุรี
ด้วยความมุ่งมั่น และเพียรพยายามโดยมีจุดมุ่งหมายที่เน้นการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และนวัตกรรมที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า รวมทั้งการยึด
มั่นในวิสัยทัศน์ และคุณค่าขององค์กร ทำให้บริษัทมีการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตภายใต้แนวคิด
“กลยุทธ์การเติบโตแบบคู่” เช่น การกระจายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่หลากหลาย...