เลโก้บล็อกคอนกรีต

ลีโก้บล็อกคอนกรีต

ใช้กั้นหิน  ทราย  กันดินสไลด์ ใช้กันดินบ่อน้ำ ขนาดที่ผลิต 0.60x1.20x1.20 เมตร และ 0.60x0.60x1.20 เมตร