บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต

ใช้สำหรับดักขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสีย เพื่อที่จะได้ลงไปขุดลอกได้

มีชนิดทางระบายน้ำแบบมาตรฐาน ได้แก่ แบบ 1 ทาง 2 ทางตรง 2 ทางฉาก 3 ทาง 4 ทาง และ สินค้าสั่งผลิต

บ่อพักคอนกรีตไว้ใช้สำหรับท่อ ขนาด 0.30x1.00 ม. | 0.40x1.00 ม. | 0.50x1.00 ม. | 0.60x1.00 ม. | 0.80x1.00 ม. | 1.00x1.00 ม. | 1.20x1.00 ม. 

รูปภาพประกอบ บ่อพักคอนกรีต