ปรัชญาในการทำธุรกิจ / Business Philosophy

เรายึดมั่นในความ ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน
และมุ่งมั่น สร้างสัมพันธภาพ กับสังคมรอบข้าง การปฏิบัติงาน
จะเลือกวิธีการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด

ค่านิยมขององค์กร / Business Core Values

>> เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประการ

>> เราทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อทำเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จ

>> เราเคารพในศักดิ์ศรี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้น